Záručné a reklamačné podmienky

 • Na všetok predávaný tovar sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov.

Kupujúci je povinný:
a) skontrolovať si tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať
b) uplatniť reklamáciu u predávajúceho neodkladne po zistení závady
c) doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, vrátane príslušenstva (pokiaľ si to vyžaduje povaha závady) a ak je to možné, aj vrátane originál obalu
d) spolu s reklamovaným tovarom predložiť predávajúcemu aj reklamačný lístok a doklad o kúpe zákazníka; na reklamačnom lístku podrobne špecifikovať reklamovanú vadu

Predávajúci je povinný:
a) poskytnúť na všetok predávaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru
b) vybaviť reklamáciu predávajúceho v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie
c) v záručnej dobe bezplatne odstrániť všetky vady spôsobené výrobnou chybou alebo zlým materiálom

 • Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
  a) bežným opotrebením v dôsledku obvyklého užívania
  b) mechanickým poškodením
  c) dopravou
  d) neodborným zásahom neoprávnenej osoby
  e) nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením
  f) použitím výrobku v rozpore s návodom na použitie
  g) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v oprave.
 • Pokiaľ bude v rámci reklamácie zistená závada, ktorá do záruky nespadá, uhradí náklady na jej odstránenie kupujúci